O CFD ARCHIWUM PROGRAM Dziedziniec Mistrzów Duchowych DOM W TRZEBINI Do medytacji   

  PROGRAM BIEŻĄCY ...


Centrum Formacji Duchowej

Salwatorianie - Kraków

   
  
 

PROGRAM

ROK 2015

 

 

 

 

===   ===   === 

>>> spotkania formacyjne w pierwszym półroczu 2014 roku <<<.

>>> spotkania formacyjne w drugim półroczu 2014 roku <<<.

===   ===   === 

UWAGA!
W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu,
na które już ktoś został przyjęty,
prosimy o przesłanie informacji o rezygnacji.
Ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny.
(dotyczy to również osób przyjętych jako dochodzące na sesje)

===   ===   === 

 

STYCZEŃ

Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2014 - 5 stycznia 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja X: 12-16 stycznia 2015 - info >>>. - homilia bpa E. Dajczaka >>>.

===   ===   === 

 

Jak żyć Słowem Bożym na co dzień?
23-25 stycznia 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   === 

 

LUTY

Kapituła Prowincjalna
Polskiej Prowincji Salwatorianów
2-6 lutego 2015 - info 1 >>>. - info 2 >>>. - info 3 >>>.

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
9-17 lutego 2015 - info i homilie >>>.

===   ===   === 

 Cielesność i duchowość
20-22 lutego 2015 - info >>>. - homilie >>>. - nagrania >>>.

 

===   ===   === 

luty / MARZEC

 Obmyci krwią Sprawiedliwego
Lectio divina do Męki Pańskiej wg św. Mateusza
27 lutego - 1 marca 2015 - info >>>. - nagrania >>>.

===   ===   ===

Rekolekcje Lectio Divina
4-12 marca 2015 - info >>>.===   ===   ===

Szkoła Wychowawców WSD
sesja XI: 16-20 marca 2015 - info >>>.

===   ===   ===

 Poznawanie siebie w świetle Słowa Bożego
27-29 marca 2015 - info i homilie >>>. - nagrania >>>. - książka >>>.

===   ===   === 

KWIECIEŃ

Kurs jurysdykcyjny i dni formacyjne dla salwatorianów
7-11 kwietnia 2015 - info >>>.

===   ===   === 

 Siedem Listów do Kościołów
Księga Apokalipsy
17-19 kwietnia 2015 - info i homilie >>>. - nagrania >>>.

0  

===   ===   === 

kwiecień / MAJ

Rekolekcje Lectio Divina
25 kwietnia - 3 maja 2015 - info i homilie >>>.

0 

===   ===   === 

Rekolekcje dla Rodziców i Krewnych SDS
7-10 maja 2015 - info >>>.

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja XII: 18-22 V 2015 - info >>>. - homilia 18 V (A. Cencini FdCC) >>>.
- homilia 21 V (K. Wons SDS) >>>. - homilia 22 V (bp G. Ryś) >>>
- zakończenie Szkoły - info >>>.

===   ===   === 

Śluby przeżywane według Ducha
SZKOŁA FORMACJI ZAKONNEJ
31 maja - 2 czerwca 2015
 - info >>>
Duch Święty zstąpił na Kościół w dniu, w którym w Izraelu celebrowano święto Prawa i Przymierza, abyśmy nie zapomnieli, że to On jest Nowym Prawem, Prawem Duchowym, które zastąpiło „prawo litery”. Duch pozostawił pieczęć Nowego Przymierza na tablicach ludzkich serc. Według jakiego „Zakonu” przeżywamy własne śluby: według prawa Ducha czy prawa litery? Wypełniamy je z powinności, z przyzwyczajenia czy z wewnętrznego przekonania? Co znaczy przeżywać śluby według Ducha? Sesja dla przełożonych zakonów męskich i żeńskich, przełożonych instytutów świeckich życia konsekrowanego oraz dla odpowiedzialnych za formację osób konsekrowanych.
PROWADZI: Raniero Cantalamessa OFMCap. - kaznodzieja Domu Papieskiego, rekolekcjonista, znawca dziedziny starożytności chrześcijańskiej, autor licznych publikacji m.in. z zakresu duchowości chrześcijańskiej i biblijnej.

===   ===   === 

CZERWIEC

Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty
SZKOŁA WIARY
4-7 czerwca 2015

Ekipy Centro Aletti z Rzymu i Centrum Formacji Duchowej z Krakowa poprowadzą czterodniową sesję, na której podjęte zostaną newralgiczne tematy związane z wiarą w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty. Uwzględnione zostaną aktualne wyzwania duszpasterskie i formacyjne w Kościele naszych czasów. Sesja przebiegać będzie w klimacie pustyni i medytacji z możliwością indywidualnej rozmowy z kierownikiem duchowym. Przewidziane są otwarte spotkania, na których prowadzący będą odpowiadali na pytania uczestników.
PROWADZĄ: Marko Ivan Rupnik SJ i ekipa Centro Aletti z Rzymu oraz ekipa Centrum Formacji Duchowej z Krakowa.
Uwaga! Ze względu na koszta organizacyjne przyjęcie na sesję Szkoły Wiary dokonuje się na podstawie przesłanej karty zgłoszenia oraz zadatku ofiary zrealizowanej przekazem pocztowym lub przelewem na konto: PKO BP II/O Kraków 55 1020 2906 0000 1102 0107 9342. Osoby korzystające z posiłków i noclegów - zadatek 100 zł; osoby bez posiłków i noclegów - zadatek 40 zł. W przypadku rezygnacji z sesji nie przewiduje się zwrotu zadatku.
możliwość uczestnictwa już tylko jako tzw. osoba dochodząca

 

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
16-24 czerwca 2015 (tygodnie: I-IV)

 

===   ===   === 

Dojrzałość psychoseksualna
Wyzwania, kierunki i towarzyszenie
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
26-28 czerwca 2015

Dokumenty kościelne podkreślają doniosłość i konieczność formacji harmonijnej i integralnej, czyli zdolnej uwzględnić główne aspekty życia chrześcijan i ich osobowości, jako pomocy w poznawaniu Bożego wezwania, a zarazem prawdy własnych głębokich pragnień, jakie Bóg umieścił w sercu. Chodzi o poznanie samego siebie we wszystkich aspektach, aby poznać Boga. Podjęte zostaną tematy: ludzka formacja chrześcijańska; towarzyszenie ku dojrzałości ludzkiej i duchowej; nadużycia seksualne i ochrona osób małoletnich
PROWADZI: Hans Zollner SJ - wicerektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, dziekan Instytutu Psychologii, członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, dyrektor Centrum Ochrony Dzieci przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

 

===   ===   === 

LIPIEC

Rekolekcje Lectio Divina
1-9 lipca 2015 (tygodnie: I, II, IV i Pogłębienie:
Lectio divina do Pięcioksięgu)

BRAK MIEJSC

===   ===   === 

SIERPIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
3-11 sierpnia 2015 (etapy: I-III i Pogłębienie:
Lectio divina z Józefem Egipskim)

BRAK MIEJSC

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
15-23 sierpnia 2015 (tygodnie: I-IV)

===   ===   === 

WRZESIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
2-10 września 2015 (etapy: I-IV)

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych
Uroczysta inauguracja i sesja I:
14-18 września 2015

Szkoła im. św. Jana Pawła II prowadzona jest przez CFD pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa. Program zajęć oparty jest na głównych tematach antropologicznych i teologicznych adhortacji Pastores dabo vobis i Verbum Domini. Szkoła ma cykl dwuletni i prowadzona jest dla grupy zamkniętej. Przyjmowane są do niej osoby posiadające doświadczenie w pracy formacyjnej lub przeznaczone do niej w najbliższej przyszłości: rektorzy, dyrektorzy studiów, prefekci, ojcowie duchowni, mistrzowie nowicjatów i postulatów. Uczestnicy w porozumieniu z przełożonymi zobowiązują się brać udział we wszystkich sesjach i rekolekcjach trwających przez dwa lata.

===   ===   === 

Rekolekcje dla Salwatorianów
21-25 września 2015

===   ===   === 

PAŹDZIERNIK

Relacje a potrzeba stawiania granic
SZKOŁA KIEROWNICTWA DUCHOWEGO
2-4 października 2015

Szczególną trudność w relacjach międzyludzkich stanowią granice: nie wszystko mi wolno w relacji i nie wszystko jest dopuszczalne w kontakcie ze mną ze strony innych. Ta sesja ma uwrażliwić na wagę umiejętnego stawiania granic i nauczyć nas stawiania granic w odpowiednim miejscu i odpowiednim momencie. Oznacza to również zmierzenie się z kwestią asertywności, nie zawsze dobrze rozumianej i wykorzystywanej we wzajemnych relacjach.
PROWADZI: Mateusz Roman Hinc OFMCap. - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca psychologii, zaangażowany głównie w psychoterapię osób duchownych.
BRAK MIEJSC - nie prowadzimy listy rezerwowej
o możliwość udziału można pytać po 10 września 2015

===   ===   === 

Ewangelia o przyjaźni Boga
Lectio divina do Ewangelii Jana
Szkoła Biblijna
9-11 października 2015

Stronice czwartej Ewangelii wypełnione są Jezusowymi wyznaniami miłości: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał…”; „Daj mi pić…”, „Trwajcie we Mnie…”, „Nazwałem was przyjaciółmi…”; „Zabiorę was ze sobą…”; „Chcę, aby i oni byli ze Mną…”; „Pragnę…”. Uczestnicy będą prowadzeni do zgłębiania mistycznych stronic Ewangelii Jana i odpowiedzenia na zaproszenie Jezusa do przyjaźni.
PROWADZI: Innocenzo Gargano OSBCam. - włoski kameduła, wykładowca patrystyki na papieskich uczelniach rzymskich, współczesny mistrz duchowy lectio divina, autor wielu publikacji na temat lectio divina.
możliwość uczestnictwa już tylko jako tzw. osoba dochodząca

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
14-22 października 2015 (tygodnie: I-IV)

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja II: 26-30 października 2015

===   ===   === 

LISTOPAD

Dni Duchowości Biblijnej
Bóg, Miłośnik życia
6-9 listopada 2015

Pierwsza część sesji obejmuje konferencje, konwersatoria i lectio divina do wybranych tekstów biblijnych o Bogu, Miłośniku życia. W drugiej części przeżywanej w klimacie pustyni, ciszy i medytacji, rozważania skupią się wokół Księgi Rodzaju, w której objawia się Stwórca, kochający swoje stworzenie. Widzi, że wszystko, co stworzył jest dobre i błogosławi swojemu stworzeniu. Uczy nas miłości do życia i wzywa do odpowiedzialności za nie, abyśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, stawali się jak Stwórca – miłośnikami życia.
PROWADZĄ: Marcin Ciunel MS - biblista, rekolekcjonista; Ludwik Mycielski OSB - rekolekcjonista, kierownik duchowy, założyciel klasztoru benedyktyńskiego w Biskupowie; Danuta Piekarz - wykładowca Nowego Testamentu i teologii biblijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, autorka publikacji z zakresu Pisma Świętego i językoznawstwa.

===   ===   === 

Sesja dla prowadzących rekolekcje lectio divina
i kierowników duchowych
SZKOŁA LECTIO DIVINA
11-13 listopada 2015

Centrum Formacji Duchowej zapoczątkowało nowy nurt rekolekcji lectio divina oparty na programie: „Cztery Ewangelie jako cztery etapy dojrzewania chrześcijańskiego”. Po kilkunastu latach doświadczenia duszpasterze CFD proponują projekt ewangelizacyjny, który w oparciu o powyższy program przygotowuje rekolekcjonistów i kierowników duchowych do dawania rekolekcji lectio divina z indywidualnym towarzyszeniem. Sesja przeznaczona jest dla księży, konsekrowanych oraz świeckich, którzy wcześniej uczestniczyli już we wspomnianych wyżej rekolekcjach.
PROWADZĄ: duszpasterze Centrum Formacji Duchowej.

===   ===   === 

Kurs dla Salwatorianów
16-20 listopada 2015

===   ===   === 

Na głębinach Słowa
Człowiek wsłuchany w Boga
Lectio divina z Józefem, mężem Maryi
SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM
27-29 listopada 2015

Józef, mąż Maryi - człowiek odważnej wiary, otwarty na wstrząsające Boskie zamiary. Rezygnuje z własnych życiowych planów, aby dać pierwszeństwo Bogu. Zanurzony w Słowie, wrażliwy na tajemnicę, posiadający zdolność rozróżnienia ludzkiej i Bożej woli. Obdarzony wewnętrzną czujnością, słuchający Boga „w dzień i w nocy”. Uczestnicy będą zaproszeni do poznawania Józefa wsłuchanego w Boga i rozeznającego Jego wol ę.
PROWADZI: Krzysztof Wons SDS - dyrektor CFD, kierownik duchowy i rekolekcjonista, wykładowca teologii duchowości.
możliwość uczestnictwa już tylko jako tzw. osoba dochodząca

===   ===   === 

GRUDZIEŃ

Rekolekcje Lectio Divina
2-10 grudnia 2015 (etapy: I-IV)

===   ===   === 

Szkoła Wychowawców WSD
sesja III: 14-18 grudnia 2015

===   ===   === 

Ćwiczenia Ignacjańskie
28 grudnia 2015 - 5 stycznia 2016 (tygodnie: I-IV)
.

KONTAKT ZGŁOSZENIE